Kies Kleur tegen Pesten?

 

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is een feitelijk samenwerkingsverband tussen heel wat organisaties. Welke organisaties? Hoe we samenwerken? Je leest het hieronder.

 

Contacteer onsSteun ons

Onze missie

Het Vlaams netwerk Kies Kleur tegen Pesten stelt zich tot doel het pestprobleem bij kinderen en jongeren te helpen voorkomen en terugdringen. Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten richt hierbij haar aandacht naar verschillende levensdomeinen (onderwijs, jeugdwerking, cultuur, welzijn, sport, … ) en gaat hiervoor strategische bondgenootschappen (o.a. met partners als Klasse, Ketnet, MNM, Radio2, …) aan.

Uitgaande van een preventiebenadering die steunt op de preventiepiramide (J. Deklerck) wil het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten initiatieven (helpen) ontwikkelen en tot stand laten komen om dit doel te realiseren. Wat betekent dat het zowel kan gaan om initiatieven die bijdragen tot leefklimaatbevordering, algemene preventie, specifieke preventie als om acties of maatregelen waarbij de directe probleemaanpak (na de feiten) voorop staat.

Meer concreet zet het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten in op:

 • het bespreekbaar maken/houden van het pestthema
 • het aanmoedigen en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek
 • informatiebundeling en –overdracht (wetenschappelijke kennis, goede praktijkvoorbeelden, succesvolle preventieve of  interventie-initiatieven, tussentijdse rapportering over thema-gebonden ontwikkelingen in de Vlaamse en internationale context, …)
 • sensibilisering (doelgroepgericht, brede samenleving, …)
 • het formuleren van beleidsadvies op de verschillende beleidsniveaus (scholen, schoolomgeving, gemeente of stad, provincie, Vlaanderen)
 • het ontwikkelen en verspreiden van campagne- en sensibiliseringsmateriaal
 • het jaarlijks organiseren van de Vlaamse week tegen pesten
 • meewerken aan de jurering en uitreiking van de ‘Pesten, dat kan niet’-prijs (scholen) en ‘Pesten, check it out’-prijs (jeugd en sport)

Onze organisatie en structuur

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is een vrijwillig samenwerkingsverband van organisaties, verenigingen en individuen die expertise hebben met betrekking tot het pestthema en die de keuze maken om op dit specifieke terrein de krachten te bundelen en een gezamenlijke koers te varen.

Deel uitmaken van dit netwerk veronderstelt de bereidheid om collegiaal samen te werken, open te staan voor de andere partners en transparant te communiceren omtrent eigen acties en initiatieven.

Onze statuten:

 • Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten is een netwerkorganisatie. Kies Kleur tegen Pesten vzw treedt op als rechtspersoon voor het beheer van het Netwerk.
 • Lidmaatschap veronderstelt dat men bovenstaande visie onderschrijft en loyaal naleeft. Actieve deelname aan de netwerk-werking is vereist. Dit houdt in dat men minstens de helft van de netwerkvergaderingen bijwoont en actief participeert aan initiatieven van het netwerk. Het netwerk beslist over de mogelijke beëindiging van het lidmaatschap indien niet voldaan wordt aan deze voorwaarde.
 • Het netwerk promoot enkel eigen initiatieven en materialen en die van de partnerorganisaties voor zover ze de goedkeuring wegdragen van het netwerk.
 • Vergadermomenten worden bepaald door het netwerkoverleg (= werkvergaderingen) ; het aantal werkvergaderingen ligt niet vast maar wordt in samenspraak bepaald en is afhankelijk van de initiatieven die door het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten worden ontwikkeld.
 • De voorzitter wordt gekozen door het netwerkoverleg voor een periode van twee jaar.
 • Externe communicatie gebeurt via de website, de Facebook-pagina, persmededelingen en de jaarlijks terugkerende ‘Vlaamse Week tegen Pesten’.
 • De missietekst van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten wordt regelmatig en in samenspraak met de netwerkpartners besproken en zo nodig geactualiseerd of aangepast.

Ook jouw organisatie kan een rol spelen!
Verschillende lidmaatschappen en engagementen zijn mogelijk.

Ons logo en onze huisstijlgids:

Toch nog op zoek naar een andere versie van ons logo?
Stuur een mailtje naar info@kieskleurtegenpesten.be.

Leden van het Vlaams Netwerk

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten bundelt de stem van organisaties die pesten willen voorkomen en aanpakken. Het verbindt partners uit verschillende sectoren zoals onderwijs, jeugdwerk, sport, welzijn en gezin.

Awel

Awel is een betrouwbaar aanspreekpunt voor kinderen en jongeren via een voor de hand liggend, gratis en makkelijk bereikbaar contactkanaal. Awel is er voor alle kinderen en jongeren die anoniem willen praten over alles wat hen bezighoudt. Awel is de aanzet tot een verhaal. Het is de aarzeling vooraleer je je hart uitstort. Kinderen en jongeren die ergens mee zitten, gebruiken dikwijls “Awel,..” als bevrijdende zucht om al hun twijfels en bezorgdheden op tafel te gooien. Awel roept een wereld aan gedachten op. En voor die Awel wil zij er zijn, naar die Awel wil ze luisteren en met die Awel wil ze meevoelen en meedenken.

Kinderen en jongeren kunnen Awel contacteren via:

Het secretariaat van Awel is te bereiken via:

Çavaria

Çavaria is de koepelorganisatie voor verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo’s, lesbiennes, bi’s en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven. Ze ondersteunt holebi- en transgenderverenigingen. En werkt projectmatig aan het sensibiliseren van de maatschappij en het onderwijs. Je kan er terecht voor informatie, advies, brochures, vorming en educatief materiaal.

CM

Als gezondheidsfonds neemt CM diverse initiatieven die de Vlaamse bevolking ondersteunen om gezonder te leven. Van evenwichtige voeding, meer lichaamsbeweging, een gezondere slaap tot een sterkere mentale fitheid. Een gezonde levensstijl aanleren begint van jongs af aan. CM organiseert daarom tal van boeiende lezingen en workshops voor ouders in het teken van opvoedingsondersteuning en gezondheid. Leerkrachten vinden bij CM kant-en-klaar educatief materiaal rond allerlei gezondheidsthema’s, waaronder geestelijke gezondheid.

Scholen werken meer en meer aan welbevinden als onderdeel van gezondheidsbevordering op school. Streven naar meer welbevinden op school is sterk verweven met geestelijke gezondheid en past in een brede kijk op preventie. Met de educatieve pakketten ‘Vlieg erin!’ en ‘De gelukzoekers’ wil CM scholen ondersteunen in hun preventief gezondheidsbeleid waar ‘zich goed voelen’ deel van uitmaakt. Directie en leraren kunnen er bouwstenen vinden voor een positief klas- en schoolklimaat. Leraren en leerlingen vinden er concreet materiaal om op een waarderende manier de sociaal-emotionele ontwikkeling te versterken.

Expertisecentrum Verbindend Onderwijs

Versterk jezelf, je hele team of de volledige community rond het kind of de jongeren met onze vormingen.

Ontdek onze expertises in pestpreventie, groepsdynamica, communicatie, teamgerichte coachings en nog zoveel meer.

Werk samen met je schoolteam aan een warm en constructief leer- en leefklimaat voor je leerlingen en je leerkrachten. Creëer samen met ons een sterk team dat kinderen en jongeren in onze scholen laat opgroeien zonder zorgen.

Gezinsbond

Droom
De Gezinsbond werkt aan een gezins- en kindvriendelijke samenleving waar iedereen zich thuis voelt en zijn stem kan laten horen, los van zijn achtergrond en familiale situatie. We bouwen mee aan een Vlaanderen waar iedereen maximale ontplooiingskansen krijgt en elkaar helpt. We geloven dat gezinnen de basis zijn van een hechte samenleving, dat leden en vrijwilligers een onmisbare kracht zijn om onze missie te realiseren.

Belofte
De Gezinsbond is dé partner voor elk gezin, in alle levensfasen. We brengen gezinnen samen, versterken hen en komen op voor een gezins- en kindvriendelijke samenleving.

GO! Ouders

GO! ouders is de ouderkoepel van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Voor ouderwerkingen en scholen van het GO! is GO! ouders de partner om aan de slag te gaan rond ouderbetrokkenheid. GO! ouders informeert en sensibiliseert via nieuwsbrief en website en begeleidt ouderwerkingen en scholen bij de opstart of heroriëntering van ouderwerkingen. Door middel van materialen, instrumenten en goede praktijkvoorbeelden biedt ze ondersteuning en inspiratie. Daarnaast heeft GO! ouders een vormingsaanbod voor ouders en ouderwerkingen. Tot slot zet GO! ouders in op belangenbehartiging en vertegenwoordigt ze de ouders van het GO! in tal van overleggroepen, raden en commissies.

ICES – Internationaal Centrum Ethiek in de Sport

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) is een erkende organisatie voor beleidsondersteuning en praktijkontwikkeling op het gebied van ethisch sporten. Het ICES informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

ICES zet het thema pesten hoog op de agenda en neemt de sportsector mee in dat verhaal. In 2015 startte de campagne ‘Time Out tegen Pesten’ waar de sportsector gestimuleerd werd om initiatieven te nemen tegen pesten. ICES wil op lange termijn inzetten om een pestvrije sportomgeving na te streven.

JOETZ vzw

JOETZ is een erkende landelijke jeugdvereniging die, als trouwe partner van Solidaris, optreedt als gezondheidspromotor voor, door, met en bij kinderen en jongeren van 3 tot 30 jaar. JOETZ organiseert een ruim aanbod aan activiteiten: van onvergetelijke kinder- en jongerenvakanties, tot lokale speelpleinwerking, animatorvormingen, specifieke gezondheidsprojecten en internationaal jeugdwerk.

KOOGO

KOOGO kiest bewust voor ouders als ingangspoort om te werken aan de algemene verbetering van het onderwijs en opvoeding van kinderen en jongeren die schoollopen in het officieel gesubsidieerd onderwijs. KOOGO informeert, sensibiliseert, ondersteunt en adviseert ouders, ouderverenigingen en ouderraden in scholen en schoolraden. Dit rond alle mogelijke ouderaangelegenheden binnen de onderwijscontext. Daarbij wordt ingespeeld op de actualiteit en de specifieke noden van de ouders.

KOOGO ziet, in navolging van het internationaal verdrag van de rechten van het kind, ouders als eerste verantwoordelijken in de opvoeding van hun kinderen. Om die taak ten volle op zich te kunnen nemen is het belangrijk dat ouders, ongeacht hun achtergrond, kunnen participeren in het schoolbeleid. Samen school maken, daar maken wij werk van!

Mediawij

Mediawijs

Mediawijs is het Vlaamse Kenniscentrum Digitale en Mediawijsheid van de Vlaamse overheid en imec vzw.

Mediawijs helpt de inwoners van Vlaanderen en Brussel om actief, creatief, kritisch en bewust digitale technologie en media te gebruiken en begrijpen om deel te nemen aan onze maatschappij.

Mediawij

Netwerk tegen Armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 61 verenigingen samen om armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen nemen mensen in armoede op alle niveaus het woord. Met kennis en ervaring van mensen in armoede stapt Netwerk tegen Armoede naar het beleid. Rond heel wat thema’s (onder meer inkomen, wonen, werk, onderwijs, gezondheid, cultuur, …) gaat het Netwerk tegen Armoede op zoek naar ervaringen van mensen in armoede. Met die kennis gaan mensen binnen het Netwerk aan de slag en lanceren ze voorstellen en acties voor een beleid dat armoede voorkomt en wegwerkt. Bovendien is het Netwerk tegen Armoede de vaste gesprekspartner van de Vlaamse overheid over alles wat met armoedebestrijding te maken heeft.

Pimento

Pimento versterkt iedereen die met groepen (jonge) mensen werkt rond de thema’s relaties en seksualiteit, weerbaarheid en pesten, teambuilding, identiteitsontwikkeling en jongerenparticipatie.

Onze vormingen, workshops en trajecten dompelen jouw team, je klas- of jeugdgroep onder in een wereld vol inspiratie, motivatie en zelfs confrontatie. Steeds op een participatieve manier, op jouw maat. En met onze informatieve publicaties en educatieve materialen maak je pittige onderwerpen op een positieve manier bespreekbaar.

Preventiedienst Stad Leuven

De preventiedienst van de stad Leuven werkt aan het voorkomen van criminaliteit, overlast en onveiligheid. Thema’s zijn : diefstal, inbraak, verkeersveiligheid, alcohol- en drugpreventie, sociale overlast en ook pesten. De preventiedienst speelt in op actuele thema’s in het kader van pesten en geweld, en informeert de Leuvense scholen met bv. infosessies of het uitlenen van educatief materiaal. Ze lanceerde een website over pesten om het probleem in de kijker te zetten met nuttige informatie.
 

Provincie Limburg

De provincie Limburg is actief op tal van domeinen waar het over kinderen en jongeren gaat. Het themaproject ‘pesten op school’ startte meer dan 25 jaar geleden en groeide uit tot een geheel aanbod ‘Welbevinden op school’. Hiermee wil Limburg scholen stimuleren en ondersteunen die werk willen maken van een goed preventiebeleid waarin men zowel kinderen en jongeren, ouders, leerkrachten en schoolbegeleiders betrekt. Hiervoor organiseert de provincie vorming en biedt heel wat educatief materiaal aan van het PLEC (Provincie Limburg Educatief Centrum).

Pulso

Pulso heeft jarenlange en internationale ervaring in employee assistance programs en psychosociale begeleiding op de werkvloer, met een directe impact op bevlogenheid, veerkracht, reïntegratie, coöperatieve teams, productiviteit en innovatie, stress, burn-out, ongewenst gedrag, conflicten en absenteïsme.

De organisatie wilt welzijn in organisaties helpen verankeren, het referentiebedrijf op vlak van psychosociaal welzijn en veerkracht in organisaties zijn, een bruisende organisatie zijn, gezond en internationaal groeien.

Sensoa

Sensoa werkt aan het voorkomen van risico’s op ongeplande zwangerschap, seksueel grensoverschrijdend gedrag, seksueel overdraagbare aandoeningen en hiv.

Maar seksuele gezondheid betekent ook: er voor ijveren dat seks altijd vrij is van dwang, discriminatie en geweld én aandacht hebben voor de plezierige en aangename kanten van seksualiteit. Daarvoor hebben we een uitgebreid informatieaanbod voor iedereen – volwassenen, jongeren, homomannen, kwetsbare migranten en mensen met hiv – en inspireren we het onderwijs.

School zonder pesten

School Zonder Pesten vzw – ‘I Feeeeel Good’ biedt basisscholen preventie-initiatieven die zich voornamelijk naar de groep – en niet enkel naar de gepeste of de pester – richten.

De voorstelling ‘Victor en zijn Goedgevoel Machine’ is het kernproject. Samen met Victor gaan de kinderen op zoek naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen, gedachten en gevoelens. Aansluitend bij deze educatieve voorstelling biedt School Zonder Pesten de scholen educatief materiaal aan: de Grote Groene Victormap, de Victor Handpop, het Goedgevoel latje, het Doeboek tegen Pesten, enz.

Tumult

Tumult is een jeugdorganisatie die wilt dat kinderen en jongeren op een vredevolle manier samenleven. Daarvoor creëert ze ontmoetingskansen voor jongeren van alle achtergronden op kampen, animatorcursussen en inleefreizen.

Tumult geeft vormingen aan jeugdwerkers over thema’s als pesten, straffen en belonen, spelen als preventie en vluchtelingen betrekken in je groep. De organisatie is ook de motor van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten.

Ten slotte organiseert Tumult activiteiten voor jongeren om hen maatschappijkritisch naar de wereld te laten kijken. Tumult geeft zelf het goede voorbeeld met standpunten over thema’s waar ze veel over weet: vluchtelingen in de vrije tijd, pesten in het jeugdwerk en vredesopvoeding op een speelse manier.

VCOV

VCOV, de Vlaamse Confederatie van ouders en ouderverenigingen, is de koepelorganisatie voor ouders en ouderverenigingen van het Vrij Onderwijs. De VCOV begeleidt en ondersteunt ouderverenigingen bij de ouderparticipatie op school. Ouders een krachtige stem geven is ons doel.  We coachen ouderverenigingen en schoolteams, bieden kant- en klare pakketten aan en ook deskundige begeleiding op maat.

Vlaams Instituut Gezond Leven vzw

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw heeft één doel: een gezonder Vlaanderen. We willen mensen op een toegankelijke manier helpen om gezond(er) te leven, en samen met hen en het beleid gezondere leefomgevingen creëren. Klinkt ambitieus? ‘t Zal wel zijn. Ambitie hebben we met hopen. Maar we hebben ook een ijzersterk team experten om die ambitie waar te maken. Zij komen naar buiten met onderbouwd advies, methodieken, opleidingen en objectieve, wetenschappelijke informatie.

VSK

De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) is de koepel van leerlingenraden en de officieel erkende spreekbuis van de scholieren in Vlaanderen. De vereniginge wil ervoor zorgen dat leerlingen betrokken worden in het onderwijs(beleid) opdat onderwijs wordt gerealiseerd dat jongeren goed vinden. Daartoe wil VSK als sterke, brede, representateive, professionele en participatieve vereniging leerlingen hun stem laten inbrengen in het onderwijsbeleid en leerlingen participatie stimuleren.
 

Leden via het Jeugdnetwerk

Het Vlaams Netwerk brengt partners samen uit verschillende contexten waar jongeren in contact komen met pesten: onderwijs, jeugdwerk, sport, gezin.

Het Jeugdnetwerk tegen pesten bundelt de stem van alle jeugdwerkorganisaties die lid zijn van het Vlaams Netwerk. Zij worden op de vergaderingen van het Vlaams Netwerk vertegenwoordigd door jeugdwerkorganisaties Awel, Pimento en Tumult.

AFYA

AFYA is de jeugddienst van de Gezinsbond. Van en voor alle jongeren! 

Chiro

De Chiro is de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen en Brussel. Iedereen is welkom vanaf 6 jaar. 

EJV

Het Evangelisch Jeugdverbond is een beweging voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun leiders. Vanuit hun evangelische inspiratie willen ze bijdragen tot de ontwikkeling van individuele jongeren en de groepen waartoe ze behoren.

FOS Open Scouting

FOS Open Scouting is een actief-pluralistische, internationaal gerichte scouts- en gidsenbeweging voor alle kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. FOS Open Scouting is actief in Vlaanderen en Brussel.

Hannibal

Hannibal is een initiatief van JKVG vzw, een organisatie van jongeren met en zonder beperking uit heel Vlaanderen.

Samen met hun vrijwilligers zetten zij zich vol goesting in om kinderen en jongeren met een beperking een fijne vakantie te bezorgen.

IJD

IJD is de jeugddienst van de Katholieke Kerk in Vlaanderen. Deze dienst heeft in elk Vlaams bisdom een afdeling die verantwoordelijk is voor de diocesane jongerenpastoraal. IJD begeleidt ongeveer 200 aangesloten jongerengroepen.

Jeugd Rode Kruis

Jeugd Rode Kruis? Dat is het Rode Kruis, overgoten met een flinke dosis jeugdig plezier.

Kazou

Kazou, de jeugddienst van de Christelijke Mutualiteit, is een landelijk erkende jeugdorganisatie, gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Kazou organiseert vakanties voor kinderen en jongeren van 7 tot en met 18 jaar. Jaarlijks zijn 8.000 vrijwilligers in de weer om deze vakanties tot een goed einde te brengen. Al die vrijwilligers zijn dan ook stevig gevormd.

KLJ

Als jeugd- en jongerenbeweging streeft KLJ naar een leuke, kwaliteitsvolle werking voor iedereen van 6 tot 35 jaar. We doen dit in een landelijke omgeving, vanuit een dorpsgevoel en een eigentijdse christelijke inspiratie.

Samenkomen en samen spelen in groep zorgt ervoor dat KLJ’ers sterker worden als persoon en als groep. Door onze werking willen we ook een meerwaarde betekenen voor de hele maatschappij.

KRUNSJ

KRUNSJ, de jeugddienst van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen, organiseert vakanties voor kinderen en jongeren in binnen- en buitenland. Avontuurlijke, sportieve en creatieve vakanties, waarbij plezier maken altijd centraal staat.

KSA

260 groepen en 36.000 leden vormen samen KSA, één van de grootste jeugdbewegingen in Vlaanderen! Onze werking is gebouwd op vier kernwaarden: spelen, groeien, verbinden en engageren.

Mediaraven

Mediaraven grijpt de kansen van digitale media met kinderen, jongeren en al wie met hen werkt. Met onze ervaring en expertise creëren we:

 • een experimenteerruimte om samen media te maken en mediacompetenties te ontwikkelen
 • een breed vormings- en ondersteuningsaanbod voor wie met jongeren en media aan de slag wil
 • digitale tools en mediaproducten voor iedereen die met kinderen en jongeren werkt

Scouts en Gidsen Vlaanderen

500 plaatselijke scouts- en gidsengroepen zijn de basis van de beweging. Scouts en Gidsen Vlaanderen wil bijdragen aan de ontplooiing van kinderen en jongeren, als individu, in groep en binnen de samenleving.

Wel Jong

Wel Jong is een jeugdorganisatie voor en door jongeren die willen bouwen aan een gelijkwaardige samenleving. Wij willen dat iedereen zichzelf kan zijn in hun lichaam, seksualiteit en genderbeleving. Dat is onze missie!

ALLES over PESTEN

Het digitale platform ALLESoverPESTEN.be bundelt bestaande, betrouwbare informatie en hulp in de strijd tegen pesten aan kinderen/jongeren, leerkrachten, ouders en iedereen die omgaat met kinderen en jongeren. Het platform wordt uitgewerkt door de vzw Kies Kleur tegen Pesten in opdracht van Benjamin Dalle, Vlaams minister van Jeugd&Media.

Een vraag voor Kies Kleur tegen Pesten?

Contacteer de webshop bij vragen over bestellingen of producten uit onze webshop.

Heb jij een warm hart voor het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten en wil jij ons graag steunen? Alle financiële steun, giften en sponsoring zijn welkom en bespreekbaar.

Contacteer de organisatie voor alle andere vragen.